Đã có lúc…Đã từng…Và sẽ…

Ừa lâu rồi cũng không viết cái gì nhân cái…