Hướng dẫn sử dụng url builder

Hướng dẫn tạo link đo lường kết quả quảng cáo bằng url builder

 Phần 1: Tổng quan về UTM code  và URL builder

VD về 1 link tracking sử dụng UTM code https://tadinhminh.com/?utm_source=Facebook&utm_medium=112015&utm_term=h%E1%BB%8D
c%20facebook%20ads&utm_content=clickweb&utm_campaign=112015
Trên là một link tracking sử dụng hệ thống UTM code để đo lường các thông số nếu không có các đoạn “?utm_source=Facebook&utm_medium=112015&utm_term=h%E1%BB%8D
c%20facebook%20ads&utm_content=clickweb&utm_campaign=112015” ta vẫn vào được website bình thường nhưng khi có thêm đoạn trên Google Analytics sẽ giúp ta biết thêm được về thông tin của các truy cập đến trang web. Các thông số được xác định sau dấu ? bao gồm: utm_source, utm_medium, utm_campaign.
Vậy UTM code là gì? Continue reading