Cái giá của sự kỳ vọng quá mức?

Trước khi mọi người đọc bài này tôi muốn mọi…